PMP - Những cuốn sách nhập môn

PMP - Những cuốn sách nhập môn
5.0 1

#1

Giới thiệu 2 cuốn sách nhập môn:

  1. Head First: https://drive.google.com/file/d/1NvgGgvdbaYNDLdbSRkHcCw2Ab6iiwZOc/view?usp=sharing
  2. Rita: https://drive.google.com/file/d/1e49ddlg7bdoiMvU8-SrBYDDzHz0XjVjt/view?usp=sharing